Tutkimus

Tutkimusten mukaan Ajatusringin taustalla oleva P4C-menetelmä (Philosophy for/with Children) tukee lasten ajattelun, itseilmaisun ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Menetelmää käytetään monissa maissa kouluissa ja kansalaisjärjestöjen työssä muun muassa ihmisten voimauttamisessa ja yhteiskunnallisen osallistamisen vahvistamisessa. Menetelmän on osoitettu tuovan hyötyjä myös senioreiden elämään. Menetelmästä hyötyvätkin kaiken ikäiset.

Lastensuojelun piirissä olevien lasten osallisuuden vahvistaminen Suomessa

Vuonna 2017-2018 toteutan ja kehitän Ajatusrinki – taidelähtöistä filosofointia osana 3-5 -vuotiaiden lasten osallisuuden vahvistamiseen tähtäävää hanketta yhdessä Pesäpuu ry:n ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Hanketta ja filosofoinnin hyötyjä tulee arvioimaan ulkopuolinen tutkija.

P4C-menetelmän hyödyllisyys lasten parissa tehtyjen tutkimusten mukaan

Muun muassa Ruotsissa 5–­­16 -vuotiaille kolmen vuoden aikana tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että lapset ja nuoret, jotka harjaantuivat filosofisiin keskusteluihin kehittyivät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa: he kykenivät rakentamaan omia ajatuksiaan muiden osallistujien näkemysten pohjalle, mutta myös arvioimaan esitettyjä argumentteja kriittisesti. Paitsi kyky käsitellä verbaalista informaatiota, myös kyvykkyys ilmaista itseä ei-kielellisesti sekä tulkita ei-verbaalisia viestejä, kuten kehollisia liikkeitä ja katseita vahvistui.

Durhamin yliopiston arvioimassa Englannissa toteutetussa projektissa tutkittiin P4C-menetelmän vaikutusta lasten oppimiseen 48 koulussa eri puolilla maata. Projektissa 4. ja 5. luokalla olevat lapset filosofoivat noin kerran viikossa vuoden ajan. Tutkimuksen mukaan osallistujien matemaattiset ja kielelliset taidot edistyivät verrokkiryhmää nopeammin. Kognitiivisten taitojen lisäksi opettajilta ja oppilailta saatu palaute vahvisti uskomusta, että menetelmästä oli hyötyä myös non-kognitiivisten taitojen kehitykselle. Palautteen perusteella P4C-toiminta paransi sekä oppilaiden keskinäisiä että opettajien ja oppilaiden välisiä suhteita. Oppilaat itse arvioivat keskinäisten väliensä parantuneen, sillä he oppivat tuntemaan toisiaan entistä paremmin.

Tuoreessa (v.2017) erityisesti non-kognitiivisten taitojen kehitystä tarkastelleessa englantilaisessa seurantatutkimuksessa vahvistettiin, että P4C kehittää sosiaalisia- ja kommunikaatiotaitoja, kuten empaattisuutta, ryhmätyötaitoja ja resilienssiä.

P4C-menetelmän hyödyllisyys senioreille tärkeiden teologisten ja filosofisten kysymysten käsittelyssä

Helsingin yliopistossa vuosina 2015-2017 tekemässä kandidaatintutkielmassani tutkin toiminnan hyödyllisyyttä Ajatusrinkiin osallistuneiden senioreiden parissa. Senioreilta kerätyn palautteen perusteella hyödyissä on havaittavissa yhtäläisyyksiä muun muassa yllä mainittuihin lasten parissa todistettuihin hyötyihin. Menetelmästä hyötyvät siis paitsi lapset, myös aikuiset. Kandidaatintutkielma kokonaisuudessaan on luettevissa pdf-dokumenttina.

Ajatusrinki-logo-tekstinjakaja

Tutkimustietolinkkejä:

Britanniassa tehty tutkimus, jossa seurattiin filosofoinnin vaikutusta 48 koulussa vuonna 2013. Tästä klikkaamalla tutkimukseen.

Britanniassa tehty seurantatutkimus, jossa keskityttiin etenkin non-kognitiivisiin vaikutuksiin. Tästä klikkaamalla tutkimukseen.

Ruotsissa tehty 5-16 vuotiaiden filosointia kartoittava tutkimus. Tästä klikkaamalla tutkimukseen (pdf).

Tutustu P4C-tutkimustuloksiin myös Brittiläisen SAPERE-yhdistyksen kotisivuilla.